Privacyverklaring – Privacy Statement

English version below.

Rapucation doet rechtstreeks zaken met haar klanten; docenten en met scholen. Het contact verloopt voornamelijk per telefoon, per post of via internet.

Bescherming persoonsgegevens
De Stichting Rapucation respecteert de persoonlijke levenssfeer van klanten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt de Stichting Rapucation zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken staat vermeld in ons privacyreglement. Lees in dit verband ook onze Algemene voorwaarden

Gebruik van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door de Stichting Rapucation gebruikt om je gericht te informeren over onze cursussen of workshops. Wil je je afmelden voor het ontvangen van informatie, wil je jouw gegevens inzien, wil je jouw gegevens laten wissen,
dan kun je dat kenbaar maken via onze contactpagina.
https://www.rapucation.eu/contact/

De Stichting Rapucation verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

Klachten

Paul van Dellen
FG (Functionaris gegevensbescherming)

Privacy Statement – Privacy Statement

Rapucation does business directly with its customers; teachers and with schools. Contact is mainly by phone, mail or through the Internet.

Protection of personal data
The Rapucation Foundation respects the privacy of its customers. In carrying out our activities, the protection of personal data is therefore of great importance. Personal data is handled and secured with the greatest possible care. In doing so, the Rapucation Foundation observes the requirements set by the Personal Data Protection Act. The way in which we process your personal data is stated in our privacy regulations. Please also read our General Terms and Conditions in this regard.

Use of personal data
Your personal data will be used by the Rapucation Foundation to inform you about our courses or workshops. If you would like to unsubscribe from receiving information, would like to view your data, or would like your data to be deleted,
please let us know via our contact page.
https://friendlyandfairteaching.com/about-us/contact/

The Rapucation Foundation does not sell personal data to third parties.

Complaints

Paul van Dellen
Data Protection Officer